IDECE

_

Totes les dates de quí som, qué fem i on ens pots trobar
L’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre està adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.

L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.

QUÈ FEM?

Com a organisme aglutinador de consens, algunes de les nostres funcions són:

Elaborar, impulsar i avaluar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
_

Fomentar la projecció de les comarques esmenades
_

Desenvolupar programes de suport de caracter general i sectorial dirigits als ens locals del territori
_

Executar el manteniment i la promoció de la via navegable a l'Ebre
_

Vetllar pel compliment i revisió del Pla Territorial parcial de les Terres de l'Ebre
_

Recolzar les polítiques municipals de dinamització, mitjançant ajuts, suport tècnic, etc
_

Assesora i realitza estudis i treballs tècnics encaminats aobtenir un coneixement millor de la realitat i les prespectives de les quatre comarques
_

Fou el creador i l'impulsor de la marca turística que cohesiona i identifica el conjunt de les Terres de l'Ebre
_

CONSULTA LA NORMATIVA

Consultar

ORGANS

Consell Rector

President
Sr. Pere Aragonés i Garcia

Vicepresidenta primera
Sra. Gemma Carim i Gironès
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Vicepresident segon
Lluís Juncà i Pujol

Secretari
Sr. Albert Salvadó i Fernàndez

Vocals en representació de la Generalitat
Delegació Territorial del Govern Generalitat

Sr. Lluís Juncà i Pujol

Sr. Francesc Xavier Pallarès i Povill

Sr. F. Jesús Gómez i Fernàndez

Sra. Lidia Pino i Mauri

Sra. Mercè Miralles i Guerrero

Vocals en representació dels grups parlamentaris

Sr. José Luís Calderon i Aisa
Grup parlamentari Ciutadans

Sr. Joan Moïsés i Reverté
Grup parlamentari Catalunya en Comú Podem

Sra. Mònica Sales de la Cruz
Grup parlamentari Junts per Catalunya

Sr. Antoni Espanya i Forcadell
Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Sr. Xavier Faura i Sanmartin
Grup parlamentari Republicà

Vocals en representació dels consells comarcals

Sra. Gemma Carim i Gironès
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Sr. Sergi Borràs i Jornet
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Sr. Joan Pallés i Solé
Consell Comarcal de la Terra Alta

Sra. Neus Sanromà i Samper
Consell Comarcal de la Terra Alta

Sr. Josep Antoni Navarro i Serra
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sr. Jordi Jordan i Farnós
Consell Comarcal del Baix Ebre

Sr. Joan Roig i Castell
Consell Comarcal del Montsià

Sr. Miquel Subirats i Garriga
Consell Comarcal del Montsià

Vocals en representació de la societat civil

Sr. Josep Lluís Vallés i Dalmau
AECE

Sr. Valentí Marín i Rifà
UGT

Consell Econòmic i Social

President
Sr. Josep Mª Franquet i Bernis

Vocal
Sra. Gemma Carim i Gironés
Vicepresidenta 1a. IDECE

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat
Sr. F. Xavier Pallarès Povill

Director de l'IDECE
Sr. Albert Salvadó Fernàndez

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sra. Rosanna Fatsini i Bonilla

Departament d'Empresa i Coneixement
Sra. Merce Miralles Guerrero

Departament de Territori i Sostenibilitat
Sra. Lidia Pino Mauri

Vocal

Sr. Josep Caparrós Garcia
Associació Catalana de Municipis

Sra. Meritxell Roigé Pedrola
Associació Catalana de Municipis

Federació de Municipis de Catalunya

Sr. Francisco Gas i Ferré

Sr. Joan Castor Gonell Agramunt

Vocal en representació d'organització sindical

Sr. Valentí Marín Rifà
UGT

Sra. Anna Arinyo Pla
UGT

Sr. Marc March
CCOO

Sr. David Queralt Soria
USOC

Sr. Josep Lluís Vallés i Dalmau
AECE

Vocal representant cooperatives Agràries de Catalunya
Sr. Jordi Marcel Matamoros Reverté

Vocal en representació d'organitzacions sindicals agràries

Sra. Laura Solé i Cabanes
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Sr. Miquel Piñol i Tarragó
Unió de Pagesos de Catalunya

Vocal representant confraries de pescadors
Sr. Josep Molina Navarro
Federació de Confraries de Pescadors

Secretaria
Sra. Maite Porta Tarragó